Продажба на горива от офисите ни в базите на
и офисите на

Бензиностанция

Актуални цени
на горива

Обновено на 01 ??? 2017

Гориво за реактивни двигатели Jet А-1

Описание на продукта Безцветна, леснозапалима течност. Спецификацията е съставена база на Издание №17 (Октомври 1998г.) на изискванията за качество на реактивно гориво JЕТ А-1 на Обединените експлоатационни системи. Изискванията за качество на горивото на Обединените експлоатационни системи за JЕТ А-1 Включват най-строгите изисквания на следните три спецификации:
  • DEF SТАМ 91-91 [Издание 2 (DERD 2494)] от 8 Май 1996 г. (плюс поправки 1-3; №3, 22.09.98) за реактивно гориво "керосинов" тип JЕТ А-1;
  • АSТМ D 1655-97за реактивно гориво "керосинов" тип JЕТ А-1;
  • IАТА Ръководство, трето издание. Март 1998 г., за реактивно гориво "керосинов" тип.
Метод за производство Хидропроцесинг на керосинова фракция.
Приложение Гориво за реактивни двигатели на дозвуковата и свръхзвуковата авиация с ограничена продължителност на полета. В съответствие с Приложение А от DЕF SТАN 91-91 се позволява добавяне на някои присадки на мястото на употреба.
Съхранение В затворени резервоари.
Транспорт Авто и ж.п. цистерни и танкери, отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари.
Безопасност Информационен лист за безопасност ( pdf 1.97 Mb )
Спецификация
Показатели Норма Методи за изпитване
1 Външен Вид Чисто, прозрачно,
без механични примеси
и неразтворима вода при
нормална температура
Визуално
2 СЪСТАВ -  
2.1 Киселинно число, тg КОN/g, не повече от 0,015 АSТМ D 3242-93
2.2 Ароматни,vol. %, не повече от 22,0 АSТМ D 1319-95
2.3 ИЛИ Ароматни, vol. %, не повече от
И Съдържание на водород, wt %
25,0
записва се
АSТМ D 1319-95
АSТМ D 3343-95
2.4 Сяра обща, wt %, не повече от 0,30 АSТМ D 4294-95
2.5 Сяра меркаптанова, wt %, не повече от 0,003 АSТМ D 3227-96
2.6 ИЛИ Докторски тест 1) Отрицателен АSТМ D 4952-96
2.7 Хидроочистено гориво в партидата, % Отрицателен АSТМ D 4952-96
3 ЛЕТЛИВОСТ

3.1 Дестилация:
Начало на кипене, °С дестилат при температура:
10 vol. %, °С, не по-висока от
20 vol. %, °С, не по-висока от
50 vol. %, °С, не по-висока от
90 vol. %, °С, не по-висока от
Край на 1<ипене, °С, не повече от
Остатъk vol. %, не повече от
Загуби, vol. %, не повече от
Записва се

205
ЗаписВа се
ЗаписВа се
ЗаписВа се
300
1,5
1,5
АSТМ D 86-96
3.2 Пламна температура,°С, не по-ниско от 40 АSТМ D 56-97а
А5ТМ 3828-97
3.3 Плътност при 15 °С, kg/т3 775-840 АSТМ D 4052-96
АSТМ D 1298-90
4 ТЕЧЛИВОСТ    
4.1 Темп. на kристализация,°С, не по-висока от минус 47 А8ТМ 0 2386-97
4.2 Вискозитет при минус 20 °С, mm2/s, не повече от 8,0 АSТМ D 445-97
5 ИЗГАРЯНЕ    
5.1 Топлина на изгаряне2), MJ/kg, не по-ниско от 42,8 АSТМ D 4809-95
АSТМ D 4529-95
5.2 Височина на непушлив пламък, тт, не по-ниско от 25 АSТМ D 1322-97
5.3 ИЛИ Луминометрично число, не по-ниско от 45 А5ТМ й 1740-96
5.4 ИЛИ Височина на непушлив пламък тт, не по-ниско от
И Нафталени, vol. %, не повече от
19
3,0
АSТМ D 1322-97
АSТМ D 1840-96
6 КОРОЗИЯ    
6.1 Медна пластина, 2 часа при 100 °С, bale, не повече от 1 АSТМ D 130-94
6.2 Сребърна пластина, 4 часа при 50 °С, bale, не повече от 2 1Р227
7 СТАБИЛНОСТ    
7.1 Термична стабилност в динамични условия при 260 °С
Пад на налягането на филтъра, тт Нg, не повече от
Отлагания на тръбата (Визуално), не повече от
25,0
по-малко от 3,
без (Р) или (А)
АSТМ D 3241-97
8 ПРИМЕСИ    
8.1 фактически смоли, тg/100 ст3, не повече от 7 АSТМ D 381- 94
8.2 Взаимодействие с вода:
Състояние на междуфазната повърхност, Ьаlе, не повече от


АSТМ D 1094 -97
8.3 Модифициран индекс на воден сепарометър, М5ЕР3)
Гориво без антистатична присадка, не по-малко от
Гориво с антистатична присадка, не по-малко от

85
70
АSТМ D 3948-93
9 ПРОВОДИМОСТ    
9.1 Електропроводимост4), рS/т 50-450 АSТМ D 2624 - 95
10 ПРИСАДКИ5) 6)    
10.1 Антиокислителна
В хидроочистени горива, тg/dт3, (задължително)
17-24  
10.2 Антистатична, тg/dт3, (задължително)
Stadis 450:
първо дозиране, не повече от повторно дозиране7)

3
 

Забележки

  1. Доктор тестът е алтернативно изискване към съдържанието на Меркаптанова сяра. При промени на резултатите от Меркаптановата сяра и Докторския тест, за валидни се приемат резултатите от Меркаптановата сяра.
  2. Методът за изследване е АSТМ D 4809-95.
  3. Индексът МSЕР се използва само при производството. всякакви промени на стойността на МSЕР показват замърсяване при транспортиране и не са основание за рекламация на горивото.
  4. Границата на проводимост се определя за мястото. Времето и температурата при доставка на клиента.
  5. В съответствие с Приложение А от DEF SТАN 91-91 видът и количеството на присадката са гарантирани от Производителя и са записани в Сертификата за качество или в отделен протокол.
  6. Присадката Меtаl Dеасtivаtог Аdditive (МОА) се позволява когато температурната стабилност се влоши благодарение на повишена метална концентрация.
  7. Присадката Повторно дозиране в горивото се допуска с цел постигане на добра електропроводимост. Общата концентрация на Антистатични присадки в горивото не трябва да надвишава 5,0 тg/dт3.

Анкета

Информираност и компетентност на служителите в бензиностанцията?